بررسی اثر خشکی بر شاخص جوانه زنی، جوانه های ریزوم حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv)
XML
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
حلفه گیاهی است چندساله، خزنده، که ریزوم مهمترین عامل گسترش و استقرار این علف هرز سمج می‌باشد. حلفه از مهمترین علف‌های هرز مشکل‌ساز در خوزستان می-باشد، که روش مناسبی جهت کنترل آن موجود نمی‌باشد. شناخت واکنش ریزوم‌های حلفه به تنش‌های محیطی از قبیل تنش خشکی می‌توان به مدیریت صحیح و کنترل اصول این علف‌هرز کمک شایانی خواهد کرد. به منظور بررسی واکنش جوانه‌زنی ریزوم حلفه به تنش خشکی آزمایشی پتری‌دیشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان انجام شد. سطوح تیماری شامل شش سطح خشکی: 0 (شاهد)، 3-، 6-، 9-، 12- و 15- بار بود. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش‌ خشکی درصد جوانه‌زنی به طور معنی‌داری نسبت به شاهد کاهش یافتند (01/0> P). در پتانسیل-های 3-، 6- و 9- بار اختلاف معنی‌داری با شاهد مشاهده نشد. در تنش خشکی در پتانسیل 15- بار هیچ جوانه‌زنی انجام نشد.
کلیدواژه ها